19 Wǒ yīn nǐmen ròutǐ de ruǎnfuò , jiù zhào rén de cháng huà duì nǐmen shuō , nǐmen cóng qián zĕnyàng jiāng zhī tǐ xiàn gĕi bú jié bùfǎ zuò núpú , yǐ zhìyú bùfǎ . xiànjīn yĕ yào zhàoyàng jiāng zhī tǐ xiàn gĕi yì zuò núpú , yǐ zhìyú chéng shèng .