3 Suǒyǐ zhàngfu huó zhe , tā ruò guīyú biérén , biàn jiào yín fù . zhàngfu ruò sǐ le , tā jiù tuōlí le zhàngfu de lǜfǎ , suīrán guīyú biérén , yĕ bú shì yín fù .