45 Nà rén chū qù , dǎo shuō xǔduō de huà , bǎ zhè jiàn shì chuányáng kāi le , jiào Yēsū yǐhòu bùdé zaì míng míng de jìn chéng , zhǐhǎo zaì waìbiān kuàngyĕ dìfang . rén cóng ge chù dōu jiù le tā lái .