44 Duì tā shuō , nǐ yào jǐnshèn , shénme huà dōu bùkĕ gàosu rén . zhǐyào qù bǎ shēntǐ gĕi jìsī chákàn , yòu yīnwei nǐ jiéjìng le , xiànshang Móxī suǒ fēnfu de lǐwù , duì zhòngrén zuò zhèngjù .