42 Yēsū jiào tāmen lái , duì tāmen shuō , nǐmen zhīdào , waìbāngrén yǒu zūn wèi jūnwáng de , zhìlǐ tāmen . yǒu dàchén cāo quán guǎnshù tāmen .