23 Wǒ shízaì gàosu nǐmen , wúlùn hé rén duì zhè zuò shān shuō , nǐ nuó kāi cǐ dì tóu zaì hǎi lǐ . tā xīnli ruò bù yíhuò , zhǐ xìn tā suǒ shuō de bì chéng , jiù bì gĕi tā chéng le .