15 Wǒmen gāi nà bu gāi nà . Yēsū zhīdào tāmende jiǎ yì , jiù duì tāmen shuō , nǐmen wèishénme shìtan wǒ . ná yī ge yínqián lái gĕi wǒ kàn .