19 Yīnwei zaì nàxiē rìzi bì yǒu zāinàn , zì cóng ) shén chuàngzào wànwù zhídào rújīn , bìng méiyǒu zhèyàng de zāinàn . hòulái yĕ bì méiyǒu .