72 Lìshí jī jiào le dì èr biàn . Bǐdé xiǎngqǐ Yēsū duì tā suǒ shuō de huà , jī jiào liǎng biàn yǐ xiān , nǐ yào sān cì bú rèn wǒ . sīxiǎng qǐlai , jiù kū le .