15 Yēsū zaì Lìwèi jiā lǐ zuòxí de shíhou , yǒu hǎoxiē shuìlì hé zuì rén , yǔ Yēsū bìng méntǔ yītóng zuòxí . yīnwei zhèyàng de rén duō , tāmen yĕ gēnsuí Yēsū .