16 Fǎlìsaìrén zhōng de Wénshì , ( yǒu gǔ juàn zuò Wénshì hé Fǎlìsaìrén ) kànjian Yēsū hé zuì rén bìng shuìlì yītóng chī fàn , jiù duì tāde méntǔ shuō , tā hé shuìlì bìng zuì rén yītóng chī hē ma .