14 Yēsū jīngguò de shíhou , kànjian Yàlèféi de érzi Lìwèi , zuò zaì shuì guān shang , jiù duì tā shuō , nǐ gēn cóng wǒ lái . tā jiù qǐlai gēn cóng le Yēsū .