17 Yēsū tīngjian , jiù duì tāmen shuō , jiànkāng de rén yòng bu zhaó yīshēng , yǒu bìng de rén cái yòng de zhaó . wǒ lái bĕn bú shì zhào yì rén , nǎi shì zhào zuì rén .