18 Dāngxià , Yuēhàn de méntǔ hé Fǎlìsaìrén jìnshí . tāmen lái wèn Yēsū shuō , Yuēhàn de méntǔ hé Fǎlìsaìrén de méntǔ jìnshí , nǐde méntǔ dào bú jìnshí , zhè shì wèishénme ne .