We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
2 Yēsū yī xià chuán , jiù yǒu yī ge beì wūguǐ fù zhuó de rén , cóng fùnyíng lǐ chūlai yíng zhe tā .