We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
36 Yēsū zhǔfu tāmen , búyào gàosu rén . dàn tā yuèfā zhǔfu , tāmen yuèfā chuányáng kāi le .