6 Tā fēnfu zhòngrén zuò zaì dì shang , jiù ná zhe zhè qī ge bǐng , zhù xiè le , bāi kāi dìgĕi méntǔ jiào tāmen bǎi kāi , méntǔ jiù bǎi zaì zhòngrén miànqián .