35 Yēsū zuò xià , jiào shí èr ge méntǔ lái , shuō , yǒu rén yuànyì zuò shǒuxiān de , tā bì zuò zhòngrén mòhòu de , zuò zhòngrén de yòng rén .