25 Nàshí , Yēsū shuō , fù a , tiāndì de zhǔ , wǒ gǎnxiè nǐ , yīnwei nǐ jiāng zhèxie shì , xiàng cōngming tōngdá rén , jiù cáng qǐlai , xiàng yīnghái , jiù xiǎn chūlai .