27 Yīqiè suǒyǒude , dōu shì wǒ fù jiāofù wǒde . chúle fù , méiyǒu rén zhīdào zǐ . chúle zǐ hé zǐ suǒ yuànyì zhǐshì de , méiyǒu rén zhīdào fù .