23 Jiābǎinóng a , nǐ yǐjing shēng dào tiān shang . ( huò zuò nǐ jiāngyào shēng dào tiān shang ma ) jiānglái bì zhuìluò yīnjiān . yīnwei zaì nǐ nàli suǒ xíng de yìnéng , ruò xíng zaì Suǒduōmǎ , tā hái kĕyǐ cún dào jīnrì .