12 Méntǔ zhè cái xiǎodé tā shuō de , bú shì jiào tāmen fángbeì bǐng de jiào , nǎi shì fángbeì Fǎlìsaìrén hé Sādūgāi rén de jiàoxun .