21 Cóngcǐ Yēsū cái zhǐshì méntǔ , tā bìxū shàng Yēlùsǎlĕng qù , shòu zhǎnglǎo Jìsīzhǎng Wénshì xǔduō de kǔ , bìngqiĕ beì shā , dì sān rì fùhuó .