23 Yēsū zhuǎn guo lái , duì Bǐdé shuō , Sādàn tuì wǒ hòubiān qù ba . nǐ shì bàn wǒ jiǎo de . yīnwei nǐ bù tǐtiē shén de yìsi , zhǐ tǐtiē rén de yìsi .