19 Wǒ yào bǎ tiānguó de yàoshi gĕi nǐ . fán nǐ zaì dì shang suǒ kúnbǎng de , zaì tiān shang yĕ yào kúnbǎng . fán nǐ zaì dì shang suǒ shìfàng de , zaì tiān shang yĕ yào shìfàng .