25 Yīnwei fán yào jiù zìjǐ shēngmìng de , ( shēngmìng huò zuò línghún xià tóng ) bì sàngdiào shēngmìng . fán wèi wǒ sàngdiào shēngmìng de , bì de zhe shēngmìng .