3 Zǎochen tiān fā hóng , yòu fā hēi , nǐmen jiù shuō , jīnrì bì yǒu fēng yǔ . nǐmen zhīdào fēnbiàn tiān shang de qìsè , dào bùnéng fēnbiàn zhè shíhou de shénjī .