24 Dào le Jiābǎinóng , yǒu shōu dīng shuì de rén lái jiàn Bǐdé shuō , nǐmen de xiānsheng bú nà dīng shuì ma . ( dīng shuì yuē yǒu bàn kuaì qián )