5 Shuōhuà zhī jiān , hūrán yǒu yī duǒ guāngmíng de yúncai zhēgaì tāmen . qiĕ yǒu shēngyīn cóng yúncai lǐ chūlai shuō , zhè shì wǒde aì zǐ , wǒ suǒ xǐyuè de . nǐmen yào tīng tā .