13 Ruò shì zhǎo zhe le , wǒ shízaì gàosu nǐmen , tā wéi zhè yī zhī yáng huānxǐ , bǐ wéi nà méiyǒu mí lù de jiǔ shí jiǔ zhī huānxǐ hái dà ne .