12 Yī gèrén ruò yǒu yī bǎi zhī yáng , yī zhī zǒu mí le lù , nǐmen de yìsi rúhé . tā qǐbù piē xià zhè jiǔ shí jiǔ zhī , wǎng shān lǐ qù zhǎo nà zhī mí lù de yáng ma .