17 Yēsū duì tā shuō , nǐ wèishénme yǐ shàn shì wèn wǒ ne , zhǐyǒu yī wèi shì shàn de , ( yǒu gǔ juǎn zuò nǐ wèishénme chēng wǒ shì liángshàn de , chúle shén yǐwaì , méiyǒu yī ge liángshàn de ) nǐ ruò yào jìnrù yǒngshēng , jiù dāng zūnshǒu jièméng .