15 Jìsīzhǎng hé Wénshì , kànjian Yēsū suǒ xíng de qí shì , yòu jiàn xiǎo háizi zaì diàn lǐ hǎn zhe shuō , Hésǎnnà guīyú Dàwèi de zǐsūn . jiù shén nǎonù ,