16 Duì tā shuō , zhèxie rén suǒ shuō de , nǐ tīngjian le ma . Yēsū shuō , shì de jìng shang shuō , nǐ cóng yīnghái hé chī nǎi de kǒu zhōng , wánquán le zànmĕi de huà . nǐmen méiyǒu niàn guò ma .