19 Kànjian lùpáng yǒu yī kē wúhuāguǒ shù , jiù zǒu dào gēnqián , zaì shù shang zhǎo bù zhe shénme , bú guo yǒu yèzi . jiù duì shù shuō , cóng jīn yǐhòu , nǐ yǒng bú jié guǒzi . nà wúhuāguǒ shù jiù lìkè kū gàn le .