32 Yīnwei Yuēhàn zūn zhe yì lù dào nǐmen zhèlǐ lái , nǐmen què bú xìn tā . shuìlì hé chāngjì dào xìn tā . nǐmen kànjian le , hòulái háishì bú àohuǐ qù xìn tā .