31 Nǐmen xiǎng zhè liǎng ge érzi , shì nà yī ge zūnxíng fù méng ne . tāmen shuō , dà érzi . Yēsū shuō , wǒ shízaì gàosu nǐmen , shuìlì hé chāngjì , dào bǐ nǐmen xiān jìn shén de guó .