34 Suǒyǐ wǒ chāi qiǎn xiānzhī hé zhìhuì rén bìng Wénshì , dào nǐmen zhèlǐ lái . yǒude nǐmen yào shāhaì , yào dìng shízìjià . yǒude nǐmen yào zaì gōngtáng lǐ biāndǎ , cóng zhè chéng zhuībī dào nà chéng .