5 Tāmen yīqiè suǒ zuò de shì , dōu shì yào jiào rén kànjian . suǒyǐ jiāng peìdaì de jīng wén zuò kuān le , yīshang de suì zǐ zuò cháng le .