2 Yēsū duì tāmen shuō , nǐmen bú shì kànjian zhè diàn yǔ ma . wǒ shízaì gàosu nǐmen , jiānglái zaì zhèlǐ , méiyǒu yī kuaì shítou liú zaì shítou shang bú beì chāihuǐ de .