3 Tāde xiàngmào rútóng shǎndiàn , yīfu jiébái rú xuĕ .