11 Wǒ shì yòng shuǐ gĕi nǐmen shīxǐ , jiào nǐmen huǐgǎi . dàn nà zaì wǒ yǐhòu lái de , nénglì bǐ wǒ gèng dà , wǒ jiù shì gĕi tā tí xié , yĕ bú peì . tā yào yòng Shènglíng yǔ huǒ gĕi nǐmen shīxǐ .