4 Wǒ céng jiāng nǐ cóng Āijí dì lǐng chūlai , cóng zuò núpú zhī jiā jiùshú nǐ . wǒ yĕ chāiqiǎn Móxī , Yàlún , hé Mǐlìàn zaì nǐ qiánmian xíng .