17 Wǒ yào zaì nàli jiànglín , yǔ nǐ shuōhuà , yĕ yào bǎ jiàng yú nǐ shēnshang de líng fèn cì tāmen , tāmen jiù hé nǐ tóng dàng zhè guǎn bǎixìng de zhòng rèn , miǎndé nǐ dúzì dāndāng .