Mínshùjì 11:18

18 Yòu yào duì bǎixìng shuō , nǐmen yīngdāng zì jié , yùbeì míngtiān chī ròu , yīnwei nǐmen kū haó shuō , shuí gĕi wǒmen ròu chī . wǒmen zaì Āijí hĕn hǎo . zhè shēngyīn dádào le Yēhéhuá de ĕr zhōng , suǒyǐ tā bì gĕi nǐmen ròu chī .