Mínshùjì 11:16

16 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ cóng Yǐsèliè de zhǎnglǎo zhōng zhāo jù qī shí gèrén , jiù shì nǐ suǒ zhīdào zuò bǎixìng de zhǎnglǎo hé guān zhǎng de , dào wǒ zhèlǐ lái , lǐng tāmen dào huì mù qián , shǐ tāmen hé nǐ yītóng zhàn lì .