29 Móxī duì tā shuō , nǐ wéi wǒde yuángù jídù rén ma , wéi yuàn Yēhéhuá de bǎixìng dōu shòu gǎn shuōhuà . yuàn Yēhéhuá bǎ tāde líng jiàng zaì tāmen shēnshang .