Mínshùjì 11:31

31 Yǒu fēng cóng Yēhéhuá nàli guā qǐ , bǎ ānchún yóu hǎi miàn guā lái , fēi sàn zaì yíng bian hé yíng de sìwéi . zhèbiān yuē yǒu yī tiān de lùchéng , nàbiān yuē yǒu yī tiān de lùchéng , lí dì miàn yuē yǒu èr zhǒu .