6 Yēhéhuá shuō , nǐmen qiĕ tīng wǒde huà , nǐmen zhōngjiān ruò yǒu xiānzhī , wǒ Yēhéhuá bì zaì yìxiàng zhōng xiàng tā xiǎnxiàn , zaì mèng zhōng yǔ tā shuōhuà .