Mínshùjì 12:8

8 Wǒ yào yǔ tā miànduìmiàn shuōhuà , nǎi shì míng shuō , búyòng míyǔ , bìngqiĕ tā bì jiàn wǒde xíngxiàng . nǐmen huǐbàng wǒde púrén Móxī , wèihé bù jùpà ne ,